*     خدمات مشاوره در زمینه سیستمهای مدیریت و استانداردهای سری ISO

 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت محيط زيست براساس استاندارد ISO 14001
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي براساس استاندارد OHSAS 18001
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه  (IMS)
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت كيفيت در صنايع خودرو  بر اساس استاندارد ISO/ TS 16949
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي براساس استاندارد ISO / TS 29001
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت كيفيت در سازمانهاي خدمات آموزشي  ISO10015
 • طرحريزي و استقرار مديريت كيفيت  پروژه مبتني بر استاندارد  ISO 10006
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت ايمني مواد غذايي براساس استاندارد ISO 22000
 • طرحريزي و استقرار سيستم تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني و ايمني مواد غذايي براساس HACCP
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه‌ها براساس استاندارد ISO /IEC 17025
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت فناوري اطلاعات در سازمان (IT Management) مبتني بر استاندارد ISO/IES20000
 • مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي و مميزي سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE-MS)
 • تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت كسب و كار در صنايع حمل و نقل ريلي مبتني بر استاندارد IRIS
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت كيفيت در صنعت تجهيزات پزشكي مبتني بر استاندارد ISO 13485
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد ISO/IEC 27001
 • طرحريزي و استقرار سيستم مديريت رضايت و شكايت مشتريان مبتني بر استانداردهاي ISO 10001 و ISO 10002 و ISO10003
 • طرحريزي و استقرار سنجش رضايت مشتري (CSM) مبتني بر استاندارد ISO 10004
 • طرحريزي و استقرار استانداردهاي CE در سازمانها