تدوین طرح کسب و کار

ü      مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی FSو طرح های توجیهی BP
ü      مطالعات محصول و تحلیل بازار
ü      مهندسی مجدد و مدیریت فرایندها
ü      مدلسازی و مدیریت ریسک طرح ها
ü      طراحی و پیاده‌سازی مهندسی سیستمها
ü      طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات
ü      شبیه‌سازی و بهینه‌سازی خطوط تولید
ü      مدیریت پیمان
ü      خدمات مهندسی خرید
ü      خدمات مهندسی اجرا و نظارت کارگاهی
ü      مطالعات زیست محیطی