ماموریت

ماموریت : (Mission)

*  ارائه خدمات آموزش و پژوهش جهت طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریتی و کیفیتی و استانداردهای ملی و بین‌المللی، بکارگیری ابزارهای ارتقاء کیفیت و بهره‌وری، در سازمان‌ها به منظور تأمین نیازهای تمامی ذینفعان و ایجاد ارزش افزوده و افزایش مزیت رقابتی مشتریان در بازارهای داخلی و جهانی است.

  • مشاوره، آموزش و پژوهش در زمینه انواع مباحث مدیریت و توسعه منابع انسانی و تعالی سازمانی
  • انجام ممیزی سیستم‌های مدیریتی
  • پرورش و تربیت مدیران، مشاوران و کارشناسان به صورت حرفه‌ای