مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

 • طرحریزی سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • جذب ، تامین و تعدیل منابع انسانی شامل طراحی ، آموزش و اجرای سیستم‌های زیر:
 • کارمندیابی، جذب، گزینش و استخدام مناسب ترین کارمند
 • سیستم کارراهه و جانشین پروری
 • تدوین مدل شایستگی
 • برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه
 • بکارگیری منابع انسانی
 • طراحی ساختار سازمانی
 • طراحی کارآمد و موثر شغلی
 • تجزیه و تحلیل شغل بر اساس الگوهایی نظیر O*NET
 • طراحی سیستم انگیزش و نحوه تعامل و همکاری موثر کارکنان
 • طراحی سیستم پیشنهادات
 • ایجاد تیم‌های حل مساله
 • تحقیق و پژوهش در حوزه رفتار سازمانی
 • پیاده‌سازی مدل‌های تعالی منابع انسانی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • تدوین دوره‌های آموزشی کاربردی و مورد نیاز مدیران و کارکنان با هدف بهبود عملکرد
 • طراحی و اجرای سیستم ارزیابی و مدیریت عملکرد
 • پیاده‌سازی استانداردهای مدیریت آموزش مانند :ISO10015،ISO29990
 • نگهداشت و جبران خدمات منابع انسانی
 • طراحی سیستم سلامت سازمانی، ایمنی و شرایط محیط کار
 • طراحی سیستم ارائه تسهیلات و خدمات به منابع انسانی