ممیزی داخلی سازمانها

يكي از الزامات استانداردها انجام فرآيند مميزي داخلي براساس شرايط تدوين شده در استاندارد راهنماي ارائه شده مي باشد.استاندارد ISO 19011 براي مميزي سيستم هاي مديريت طراحي و تدوين گرديده است.

اگر ممیزی داخلی باکیفیت انجام شود استرس ها و نگرانی های شما برای ممیزی خارجی از بین خواهد رفت

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت آمادگی خود را جهت ممیزی داخلی سازمانها در سیستم های زیر را اعلام می نماید :

1-   ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه  ( IMS)

2-   ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

3-   ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)

4-   ممیزی داخلی سیستم ایمنی م.اد غذایی ISO22000

5-   ممیزی مدیریت آموزش کارکنان 10015

6-   ممیزی مدیریت آموزش سازمان های آموزشی غیر رسمی 29990

کلیه ممیزان این سازمان ممیز و سرممیز رسمی شرکتهای صادر کننده گواهی نامه هستند .