بررسی راهبردی چالش های فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی

به گزارش روابط عمومی هتل پردیسان؛ در همایش ” بررسی راهبردی چالش های فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی” که توسط شرکت کاوشگران بهبود کیفیت برگزار شد، حدود ۲۵۰ نفر از مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و خصوصی از سراسر کشور حضور داشتند.