خدمات شرکت کاوشگران بهبود کیفیت در حوزه ی سیستم های مدیریتی سری ISO به شرح زیر می باشد :

 

  1. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
  2. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001
  3. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای iso/iec 17025 در آزمایشگاه ها
  4. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست براساس استاندارد ISO 14001
  5. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای خدمات آموزشی ISO10015
  6. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی براساس استاندارد ISO 22000
  7. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد ISO45001
  8. طرح ریزی و استقرار سیستم تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی و ایمنی مواد غذایی براساس HACCP
  9. مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE-MS)
  10. طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO 10001 و ISO 10002 و ISO10003

 

 

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کسب و کار شما