محمدرضا طاهری
اطلاعات تماس
تلفن:
محمدرضا طاهری
مدرس و مشاور
آموزش ها
کارشناسی رشته ی مهندسی مکانیک، گرایش جامدات، دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
مهارت ها
مدرس دانشگاه100
مشاور کسب و کار100
مشاور و مدرس برندسازی شخصی100
نویسنده کتاب برندبافی شخصی100
نویسنده در دوهفته نامه موفقیت100
مدیر واحد آموزش و مشاوره آژانس تبلیغاتی اوپلاس100
بنیانگذار کلوب مشاوران بازاریابی در استان خراسان رضوی100