مرضیه حسینی
اطلاعات تماس
تلفن: 09158132706
مرضیه حسینی
مدرس و مشاور
مهارت ها
مشاور آموزشی100
مشاور مدیریت 100
مشاور مدیریت منابع انسانی100
مشاور مدیریت استراتژیک 100
مشاور سیستم تضمین کیفیت100
مشاور سیستم مدیریت کیفیت 100
مشاور سیستم های مدیریتی ایزو100