حمیدرضا حصاری
اطلاعات تماس
تلفن:
حمیدرضا حصاری
مدرس و مشاور
آموزش ها
لیسانس ، مهندسی ، دانشگاه فنی شیراز
دانشکده مدیریت شیراز ، دانشگاه امیرکبیر
مهارت ها
مشاور پوکایوکه100
مدرس زنجیره تأمین100
مشاور مدیریت منابع انسانی100
مشاور برنامه ریزی استراتژیک100
مشاور سیستم ها و مدیریت استراتژیک100