پروفسور میرسپاسی
اطلاعات تماس
تلفن:
پروفسور ناصر میرسپاسی
مدرس و مشاور
آموزش ها
پرفسور
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - دانشگاه تهران
دکتری مدیریت دولتی - دانشگاه امریکن (واشنگتن دی ـ سی)
عضو هیئت علمی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
سرپرست گروههای مدیریت دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مهارت ها
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار100
مدیریت فرهنگ سازمان100
مدیریت منابع انسانی و روابط کار 100
طراح طبقه بندی مشاغل100