استاندارد ایزو ISO10015:2019

استاندارد ایزو 10015  ویرایش 2019

مدیریت کیفیت- دستورالعمل هایی برای مدیریت شایستگی وتوسعه افراد با استاندارد ISO10015

در هر سازمان تعامل بین مدیریت شایستگی و توسعه افراد از اهمیت خاصی برخوردار هست.توسعه افراد بخشی از مدیریت شایستگی است و افراد به توسعه نیاز دارند.

در این مسیر توانایی های افراد باید توسط یک فرایند برنامه ریزی شده انجام گردد.تا به نتایج مورد نظر خود برسند.

کارکنان باید در تمامی سطوح آموزش ببینند به گونه ای که تعهد سازمان در عرصه محصولات با کیفیت در بازار با توجه به شرایط پیشرفت و تغییر بازار که به طبع آن نیازهای مشتریان رو به افزابش هست را براورده کند.

استاندارد ایزو 10015 راهنمایی هایی را جهت یاری رساندن به سازمان ها و کارکنان آن هنگام پرداختن به مسائل آموزشی ارائه می دهد.

اصول مدیریت کیفیت زیر بنای استانداردهای ISO9000 هست (که استاندارد های ISO10001 تا IS010019 بخش هایی را تشکیل می دهند)و بر اهمیت افراد شایسته و فرهنگی که رشد و توسعه بیشتری را رواج می دهد،تاکید می کند.

این سند دستورالعملهایی برای کمک به سازمانها در مدیریت شایستگی و توسعه افرادشان است که به صورت زیر می باشد.

طرح

  •  شناسایی نیازهای شایستگی
  •  ارزیابی شکافهای شایستگی
  • برنامه ریزی برای توسعه شایستگی

انجام

  • ایجاد یک برنامه توسعه
  • اجرای فعالیتهای توسعه

بررسی

  •  نظارت و ارزیابی فعالیتهای توسعه در برابر نیازهای شایستگی

عمل

  • شناسایی مناطق نیازمند توسعه بیشتر
  • بهبود فعالیتهای توسعه

تصویر زیر این فرایند را نشان می دهد
 

 

 

 

فرایندی برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد

در ادامه به معرفی بند های استاندارد ISO10015 می پردازیم .

1-دامنه کاربرد

این سند دستورالعمل هایی به سازمان ارائه میدهد تا بتواند سیستمهای مدیریت شایستگی و توسعه افراد را
ایجاد، اجرا و حفظ کند و آن را ارتقا دهد و از این طریق، بر نتایج حاصل از مطابقت محصولات و خدمات با
نیازها و انتظارات ذینفعان مربوطه، تأثیر مثبت بگذارد.

2- مراجع
به مدارک و مستندات  در این استاندارد ارجاع داده می شود که برای کاربرد این استاندارد به طور کلی یا
جزئی الزامی هستند. 

3-واژگان و تعاریف

4-مدیریت شایستگی

5-مدیریت شایستگی و افراد

 

در مقالات آینده  به تشریح کامل این بند ها می پردازیم.

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت این افتخار را دارد که  استاندارد ISO10015 ویرایش 2019 رادر قالب مشاوره ، پیاده سازی وآموزش در مجموعه های مشتریان گرامی داشته باشد.