معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018  ( قسمت اول )

معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018 ( قسمت اول )

معرفی استاندارد iso45001:2018 (قسمت اول ) استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001 با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شد که  شامل الزامات و قوانینی