آموزش تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018

آموزش تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018

آموزش تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018 با ارائه مدرک شرکت شهرکهای صنعتی توسط شرکت کاوشگران بهبود کیفیت در صورت درخواست مدرک بین المللی BRS هم
آموزش ممیزی داخلی ISO9001:2015 براساس استاندارد ISO19011:2018

آموزش ممیزی داخلی ISO9001:2015 براساس استاندارد ISO19011:2018

برگزاری آموزش ممیزی داخلی ISO9001:2015 براساس استاندارد ISO19011:2018 توسط آموزشگاه کاوشگران بهبود کیفیت مدرس دوره: سرکار خانم مهندس مرضیه حسینی                  بیش