دوره جامع و کامل آفلاین  QAMASTER(تربیت مدیر تضمین کیفیت) توسط کاوشگران بهبود کیفیت 

دوره ای فوق العاده برای ورود به صنعت  

مختص کارجویان و کارشناسان تضمین کیفیت 

ISO 9001

ISO 9001

IMS

استاندارد IMS

HSE-MS

HSE-MS

ISO 45001

ISO 45001
کاوشگران بهبود کیفیت

ISO 34000

ISO 34000

5S

5S

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10004

ISO 10004 رضایت مشتری
کاوشگران بهبود کیفیت

استاندارد HACCP

استاندارد HACCP

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025

ISO 14001

ISO 14001

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001
کاوشگران بهبود کیفیت

ISO 31000

ISO 31000

ISO 10015

ISO 10015

ISO 22000

ISO 22000
کاوشگران بهبود کیفیت