به زودی معرفی کامل دوره QAMASTER(تربیت مدیر تضمین کیفیت)

دوره فوق العاده برای ورود به صنعت 

مختص کارجویان و کارشناسان تضمین کیفیت 

ISO 9001

ISO 9001

IMS

استاندارد IMS

HSE-MS

HSE-MS

ISO 45001

ISO 45001
کاوشگران بهبود کیفیت

ISO 34000

ISO 34000

5S

5S

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10004

ISO 10004 رضایت مشتری
کاوشگران بهبود کیفیت

HACCP

استاندارد HACCP

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025

ISO 14001

ISO 14001

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001
کاوشگران بهبود کیفیت

ISO 31000

ISO 31000

ISO 10015

ISO 10015

ISO 22000

ISO 22000
کاوشگران بهبود کیفیت