مدیریت منابع انسانی شامل فرآیند استخدام، انتخاب، القاء کارکنان، آموزش و انتقال مناسب آنها، ارزیابی عملکرد کارکنان، تصمیم گیری در مورد جبران خسارت و ارائه مزایا، ایجاد انگیزه در کارمندان، دادن پاداش و تشویق، استراتژی منابع انسانی، تضمین کردن امنیت و ایجاد شرایط مناسب روحی و روانی و جسمی همه و همه برای کارکنان جهت افزایش میزان بازدهی آنها می باشد. مدیریت منابع انسانی، وظایف مدیریتی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل را شامل می شود.

عملیاتی که میتوان منابع انسانی را مدیریت کرد و توسعه داد شامل موارد زیر می باشد :

 • خدمات فرهنگ سازی
 • طراحی ساختار سازمانی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • طراحی کارآمد و موثر شغلی
 • سیستم کارراهه و جانشین پروری
 • تحقیق و پژوهش در حوزه رفتار سازمانی
 • نگهداشت و جبران خدمات منابع انسانی
 • پیاده‌سازی مدل‌های تعالی منابع انسانی
 • طراحی و اجرای سیستم ارزیابی و مدیریت عملکرد
 • طرح ریزی سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • تجزیه و تحلیل شغل بر اساس الگوهایی نظیر O*NET
 • طراحی سیستم پیشنهادات و ایجاد تیم‌های حل مساله
 • کارمندیابی، جذب، گزینش و استخدام مناسب ترین کارمند
 • طراحی سیستم سلامت سازمانی، ایمنی و شرایط محیط کار
 • طراحی سیستم انگیزش و نحوه تعامل و همکاری موثر کارکنان

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کسب و کار و منابع انسانی شما