اصلی ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی بوده و کیفیت و توانمندسازی منابع انسانی، مهمترین عامل بقا و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمانی توانمند را به وجود می آورد. توانمندسازی کارکنان، محوری ترین تلاش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان سالاری در سازمان هاست. بنابراین با توانمند کردن افراد مدیران و سازمان سریع تر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود دست یابند. توانمند سازی موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن درآن به خود ببالند. بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمان نمی توانند در درازمدت کامیاب باشند.

تکنیک هایی که برای توانمندسازی افراد ضروری می باشد تا بتوانند به اهداف خود برسند شامل موارد زیر می باشد :

  • استعدادیابی از متقاضیان
  • آموزش انتخاب شوندگان
  • مصاحبه تخصصی با متقاضیان
  • جذب و استخدام و معرفی به شرکت ها

 

 

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کسب و کار شما