توانمندسازی منابع انسانی

اصلی ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی بوده و کیفیت و توانمندسازی منابع انسانی، مهمترین عامل بقا و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمانی توانمند را به وجود می آورد. توانمندسازی کارکنان، محوری ترین تلاش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان سالاری در سازمان هاست. بنابراین با توانمند کردن افراد مدیران و سازمان سریع تر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود دست یابند. توانمند سازی موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن درآن به خود ببالند. بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمان نمی توانند در درازمدت کامیاب باشند.

توانمندی سازی منابع انسانی

تکنیک هایی که برای توانمندسازی افراد ضروری می باشد تا بتوانند به اهداف خود برسند شامل موارد زیر می باشد :

 

 

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کسب و کار شما