خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت کاوشگران بهبود کیفیت
کاوشگران بهبود کیفیت

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت یکی از ارائه دهندگان خدمات مشاوره و آموزشی در زمینه سیستم های مدیریتی، مدیریت منابع انسانی و استراتژیک و عارضه یابی اقدام به طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت ارائه دهندگان خدمات آموزش بر اساس استاندارد ISO10015:2019 نموده و برای دستیابی به مبانی این استانداردها، اصول زیر را مد نظر قرار داده است:

 • ایجاد و ارتقای رضایت فراگیران آموزشی از طریق:
 • بهره گیری از مدرسان توانمند و معتبر کشور و خارج از کشور
 • مطابقت محتوای آموزش های ارائه شده با نیازهای شغلی
 • اثربخشی و کاربردی بودن دوره های آموزشی
 • بهره گیری از فضای آموزشی مناسب و فوق العاده
 • ارائه گواهینامه های معتبر آموزشی و بین المللی
 • ایجاد و ارتقای رضایت کارفرمایان از طریق:
 • پاسخگویی بهنگام
 • انجام خدمات مشاوره و آموزشی مطابق با نیاز مشتری و برآورده سازی نیاز مشتری
 • ایجاد اطمینان و اعتماد از کیفیت خدمات مشاوره و خدمات
 • ایجاد و افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق:
 • مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی
 • ایجاد بستر مناسب جهت بهبود عوامل سازمانی و محیط کار
 • آموزش و توانمندسازی کارکنان شرکت
 • توسعه توان رقابتی و افزایش درآمدهای سازمان از طریق:
 • مدیریت و برنامه ریزی مطلوب منابع
 • افزایش تعداد کارفرمایان سازمان
 • توجه به نیازها و انتظارات کلیه ذی نفعان شرکت
 • تعهد به بهبود مستمر در امور کیفیت
 • ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی پرسنل
 • شناسایی مستمر ریسکهای سازمانی در راستای کاهش ریسکها، پیشگیری و اصلاح ریسکها، حذف منبع ریسک
 • رسیدگی سریع و به موقع به شکایات مشتریان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت
 • افزایش رضایت کلیه ذی نفعان شرکت
 • تبعیت از الزامات قانونی و الزامات دیگر

مدیر ارشد شرکت  خود را متعهد به رعایت این خط مشی، الزامات قانونی و مقرراتی و بهبود مداوم اثربخشی سیستم های مدیریتی فوق می داند. بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تأمین کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می­رود با محوریت کار گروهی و مشارکت کارکنان، تحقق اصول مذکور میسر گردد .