چشم انداز (Vision)

چشم انداز بلند مدت ۱۰ ساله

ما به یک شرکت در ایران با توانایی های خاص تبدیل شویم که به مدیران سراسر ایران آموزش و مشاوره دهیم که چگونه رهبران قوی و خوبی شوند تمامی آموزش ها و مشاوره ها در سطح عالی و جهانی باشد و مشتریان خود را وفاداربسازیم طوریکه صد هزار مشتری وفادار در کل کشور داشته باشیم .

چشم انداز کوتاه مدت ۵ ساله

سعی کنیم در تمرین دادن و مشاوره مدیران مثل شرکت مک کینزی باشیم و مهارتهای رهبری سازمانها را بهبود دهیم. ما می خواهیم به مدیران و کارمندانشان یاد بدهیم چگونه رهبران و کارمندانی عالی باشند. در ۵ سال آینده بایستی بیست هزار مشتری وفادار داشته باشیم.