چشم انداز (Vision)

بیانیه چشم انداز کاوشگران بهبود کیفیت
کاوشگران بهبود کیفیت

چشم انداز بلند مدت ۱۰ ساله

ما به یک شرکت در ایران با توانایی های خاص تبدیل شویم که به مدیران سراسر ایران آموزش و مشاوره دهیم که چگونه رهبران قوی و خوبی شوند تمامی آموزش ها و مشاوره ها در سطح عالی و جهانی باشد و مشتریان خود را وفاداربسازیم طوریکه صد هزار مشتری وفادار در کل کشور داشته باشیم .

چشم انداز کوتاه مدت ۵ ساله

سعی کنیم در تمرین دادن و مشاوره مدیران مثل شرکت مک کینزی باشیم و مهارتهای رهبری سازمانها را بهبود دهیم. ما می خواهیم به مدیران و کارمندانشان یاد بدهیم چگونه رهبران و کارمندانی عالی باشند. در ۵ سال آینده بایستی بیست هزار مشتری وفادار داشته باشیم.