محمد منوچهری
اطلاعات تماس
تلفن: 021-987654
محمد منوچهری
مدرس و مشاور
آموزش ها
ليسانس مدیریت / مهندسی صنایع
فوق ليسانس مديريت / اجرائي
دکترای مدیریت / استراتژیک
مهارت ها
مشاور منابع انسانی100
مشاور برنامه ریزی استراتژیک 100
مشاور مدیریت تعالی سازمانی 100
مشاور سیستم ها و مدیریت استراتژیک 100
مشاور سيستم هاي تضمين كيفيت و TQM100