تکنیکهای مصاحبه استخدامی

روشهای سنتی انتخاب و استخدام مثل رزومه ، مصاحبه و بررسی سوابق موجب موفقیت ۱۴ درصدی در انتخاب کارکنان می شود و در ۸۶ درصد موارد خطا رخ می