اهمیت آموزش سازمانی و توسعه آن :

اهمیت آموزش سازمانی و توسعه آن :

یک سازمان از مجموع توانایی های کارمندانش تشکیل می شود و رشد می کند ، بنابراین سازمانها باید تمام توان خود را برای اطمینان از عملکرد کارمندان ، آموزش