معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018 ( قسمت اول )

ISO45001:2018 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018 با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شد که  شامل الزامات و قوانینی است که به سازمان ها کمک