وبینار آموزشی خطا ناپذیر سازی POKAYOKE

وبینار آموزشی خطا ناپذیر سازی POKAYOKE مدیریت خطا ناپدیری یا پوکایوکه چیست؟ پوکایوکه یا خطا ناپذیری راه و روشی برای غیر ممکن ساختن اشتباهات در سازمانها توسط نیروی  انسانی،تجهیزات