تیپ شناسی و شخصیت شناسی کارکنان

تیپ شناسی و شخصیت شناسی کارکنان

     هر کسی را بهر کاری ساختند     میل آنرا در دلش انداختند

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد

چرا بسیاري از افراد دائم در حال تغییر شغل اند؟

چرا بسیاري از شغل شان ناراضی اند و احساس خوبی در محیط کاري خود ندارند؟

علت اصلی این مشکلات چیست؟

 • عدم شناخت افراد از خودشان و به دنبال آن نداشتن انتخاب درست شغلی در زندگی شان است.
 • توجه ویژه به تناسب شخصیت با شغل همراه با انجام یک انتخاب درست، باعث رضایت شغلی، آرامش ذهنی و احساس خوب در افراد می شود.

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت با سالها تجربه در  مشاوره منابع انسانی و راستای خدمات بهتر به مشتریان عزیز افتخار این را دارد تا با تریبت نیروی انسانی کارآمد و استخدام  و جذب نیروهای مورد نیاز ،با استفاده روش های صحیح و حرفه ای به استخدام افراد برای پستهای مورد نیاز مشتریان  اقدام نماید.

پس نتیجه میگیریم:

 • تست هاي شخصیت شناسی کاربردهاي بسیاري در زمینه هاي شناخت خوب افراد از خودشان، مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج، انتخاب و تغییر شغل، استخدام و جذب نیرو، حفظ و ایجاد انگیزه در پرسنل، تغییرات سازمانی، و بسیاري موارد دیگر دارد

تناسب شغل و تیپ شخصیتی

 • افزایش کارایی و اثر بخشی (بهروری)
 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش هماهنگی و سازگاری فرد با شغل
 • افزایش موفقیت شغلی
 • کاهش جابجایی و ترک خدمت
 • کاهش فرسودگی کاری
 • استفاده بهتر از استعدادها و مهارت ها

استفاده از تست شخصیت و رفتار در استخدام

 • سازمانهای امروزی در فرآیندهای استخدامی خود از آزمونهای شخصیتی استفاده می‌کنند و این کار بر این استدلال استوار است که شخصیت افراد با شغل آنها ارتباط دارد به عبارت دیگر، با بکار بردن آزمون‌های شخصیتی برای استخدام افراد در مشاغل مختلف ، افرادی را استخدام می‌نمایند که برای مشاغل مورد نظر مناسب و شایسته باشند.
 • نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تناسب شغل در عملکرد افراد و ایجاد رضایت شغلی، تأثیر دارد
تیپ شناسی وشخصیت شناسی کارکنان

ﻫﺮﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد: ﮐﻪ درآن اﺳﺘﻌﺪاد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪن درآن ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ او ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن ﺷﻐﻞ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد

ابزارهای سنجش شغل و شخصیت

 • یکی از متدوال‌ترین و معتبرترین ابزارهای سنجش شغل و شخصیت ،آزمون‌های شخصیت شناسی معتبر می باشد
 • این آزمون‌ها نقش بسزایی در فرآیند استخدام دارند.
 • در مدیریت منابع انسانی ، تاکید بر این است که استخدام یک فرآیند است و برای دستیابی به بهترین نتیجه باید بخش های مختلف این فرآیند به خوبی طراحی و اجرا شوند.

یکی از معتبرترین و مطمئن ترین تست شخصیت شناسی در دنیا، تست شخصیت شناسی MBTI است.

و یکی از معتبر ترین آزمونهای رفتارشناسی تست DISC می باشد.

تیپ شناسی و شخصیت شناسی کارکنان

رفتارشناسی  DISC

در سال 1928 ويليام مولتون مارستن كتابي با عنوان “The Emotions of Normal People” منتشر كرد، كه در آن تئوري DISC را تشريح كرد.

کاربردهای DISC

 1. توسعه رهبري و بهبود اثر بخشي كسب و كار
 2. استخدام افراد جديد در سازمان
 3.  افزايش كارايي افراد
 4.  بهبود فعاليت هاي تيمي در سازمان
 5.  حل و فصل تنش ها و تعارضات در سازمان
 6.  بهبود ارتباطات بين فردي
 7.  كشف استعداد و كمك در انتخاب شغل
 8. بهبود روابط خانوادگي

یکی از آزمون های پیش از استخدام برای انتخاب مؤثر و منصفانه نامزدها استفاده از تست های رفتار و شخصیت شناسی می باشد که اطمینان حاصل می‌کند که فقط مناسب‌ترین کاندیداها به مصاحبه‌ها، مراکز ارزیابی یا سایر مراحل گزینش در مراحل آخر دعوت شوند. هدف آنها تقریباً همیشه این است که تصمیم بگیرند چه کسی در فرآیند انتخاب پیشرفت می کند، نه اینکه تصمیم بگیرد چه کسی مستقیماً استخدام می شود.و کاربرد آنها در انتخاب کارکنان بسته به روش ارزیابی می‌تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. شرکت کاوشگران بهبود کیفیت با اتکا به دانش جذب و استخدام  و تکنیک های مصاحبه استخدامی و تست های مربوط به شخصیت شناسی در بدو استخدام   اقدام به انتخاب نیروی انسانی کارامد برای مشتربان خود می نماید