استایل وبلاگ 1

آموزش ممیزی داخلی ISO9001:2015 براساس استاندارد ISO19011:2018

آموزش ممیزی داخلی ISO9001:2015 براساس استاندارد ISO19011:2018

برگزاری آموزش ممیزی داخلی ISO9001:2015 براساس استاندارد ISO19011:2018 توسط آموزشگاه کاوشگران بهبود کیفیت مدرس دوره: سرکار خانم مهندس مرضیه حسینی                  بیش