معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018 ( قسمت سوم )

سیستم مدیریت ایمنی ISO45001:2018(آموزش ISO45001:2018)

در مقاله قبلی به تشریح4 بند اول  الزامات  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و آموزش ISO45001:2018 پرداختیم در این مقاله به تشریح 2 بند بعدی می پردازیم.

بند پنجم:رهبری و مشارکت کارکنان

1-5-رهبری و تعهد

مدیر ارشد باید رهبری و تعهد خود را نسبت به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با توجه به موارد زیر نشان دهد:

 • پذیرش کلی مسئولیت پاسخگویی در قبال جلوگیری از وقوع صدمات و بیماری های مرتبط با محیط کار و ایجاد فضای سالم و ایمن در محیط کار.
 • خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای با جهت گیری راهبردی سارمان سازگار باشد.
 • یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با فرایندهای کسب و کار سازمان.
 • منابع مورد نیازبرای پیاده سازی ،نگهداری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در دسترس باشد.
 • اطلاع رسانی در راستای اهمیت مدیریت ایمنی و بهداشت و اهمیت انطباق با الزامات سیستم مدیریت OH&S.
 • حصول اطمینان از دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S.
 • حصول اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت OH&S به نتایج OH&Sمورد نظر خود.
 • هدایت و پشتیبانی از افراد برای همکاری در اثربخشی سیستم مدیریت  و آموزش ISO45001:2018
 • حصول اطمینان و ترویج بهبود مستمر.
 •  پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط به منظور اثبات رهبریآنها به نحوی که در حوزه مسئولیت آنها کاربرد دارد.
 • ایجاد، رهبری و ترویج یک فرهنگ سازمانی که از نتایج مورد نظرسیستم مدیریت OH&S پشتیبانی کند.
 • محافظت از کارکنان در برابر انتقام گرفتن هنگام گزارش رویدادها،خطرات، ریسک ها، و فرصت ها.
 • حصول اطمینان از اینکه سازمان فرایندهایی را برای مشورت و مشارکت کارکنان ایجاد و پیاده سازی کرده است.
 • پشتیبانی از ایجاد و عملیاتی شدن کمیته های ایمنی و بهداشت.

2-5-خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای 

خط مشی باید شامل تعهدات زیر باشد :

 • شامل تعهد به ایجاد شرایط کاری ایمن و سالم باشد.
 • چارچوبی برای تعیین اهداف OH&S ارایه دهد.
 • شامل تعهد به برآورده سازی الزامات قانونی و سایر الزامات باشد.
 • شامل تعهد به حذف خطرات و کاهش ریسک های OH&S باشد.
 • شامل تعهد به بهبود مداوم سیستم مدیریت OH&S باشد.
 • شامل تعهد به مشورت و مشارکت کارکنان باشد.

3-5-نقش ها ، مسئولیت و ساختار سازمانی

مدیریت ارشد باید اطمینان پیدا کند که مسئولیتها و اختیارات برای نقش های مرتبط درون سیستم مدیریت OH&S در همه سطوح سازمان تعیین شده است .

مدیریت ارشد باید مسئولیت و اختیارات را به دلایل زیر تعیین کند :

 •  اطمینان از اینکه سیستم مدیریت OH&S مطابق با ملزومات این سند می باشد .
 • گزارش در مورد عملکرد سیستم مدیریت OH&S به مدیریت ارشد.

4-5-مشورت و مشارکت کارکنان

سازمان باید فرایند های را ایجاد و نگهداری نمایدکه توسط آنها کارکنان همه سطوح و عملکرد سازمان  به نحوی که در ایجاد ،طرح ریزی ، پیاده سازی ،ارزشیابی عملکردو اقدامات بهبود سیستم مدیریت و ایمنی OH&S مشورت داده و مشارکت نماید

سازمان باید:

 • ساز و کارها،زمان ،آموزش و منابع ضروری برای مشاوره و مشارکت را فراهم نماید.
 • امکان دسترسیبه موقع به اطلاعات شفاف،قابل فهم و مرتبط درباره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایرا فراهم نماید
 • موانع مشارکت کارکنان را تعیین و حذف نمایدو موانع غیر قابل حذف را به حداقت برساند.

مشارکت کارکنان غیر مدیریتی در خصوص موارد زیر :

 1. تعیین مکانیزها جهت مشاوره و مشارکت آنان
 2. اقداماتی جهت حذف حظر و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت
 3. تعیین آنچه لازم هست  اطلاع رسانی و چگونگی انجام آن
 4. شناسایی خظر و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت
 5. تعیین اقدامات کنترلی و اجرا و استفاده اثر بخشی ان ها
 6. بررسی رویدادها و عدم انظباق ها و تعیین اقدامات اصلاح

بند ششم :طرح ریزی

1-6- اقدام هایی برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

 • الزامات عمومی
 • شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و فرصت ها
 • تعیین الزامات قانونی و سایر الزامات
 • طرح ریزی اقدام ها

1-1-6-کلیات

 • سازمان باید ریسک ها و فرصت ها را تعیین کند تا:
 • اطمینان دهد سیستم مدیریت ایمنی ISO45001:2018 می تواند به نتیجه های مورد نظر خود دست یابد.
 • از اثرات نامطلوب پیشگیری کند یا انها راحذف کند
 • به بهبود مداوم دست یابد.
 • در زمان تعیین ریسک ها و فرصت ها باید موارد زیر لحاظ شود:
 • خطرات
 • ریسک ها
 • فرصت ها
 • الزامات قانونی

سازمان باید اطلاعات مدونی را در موارد زیر برقرار نگه دارد:

 • ریسک ها و فرصت ها
 • فرایند و اقدام های مورد نیاز برای تعیین و پرداختن به ریسک ها و فرصت ها به میزان لازم برای اطمینان از اینکه طبق طرح ریزی انجام شده به اجرا درآمده اند.

2-1-6-شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها

1-2-1-6-شناسایی خطر

سازمان باید فرآیندی جهت شناسایی خطرات ایجاد، پیاده سازی و نگهداری نماید.

 این فرایند باید حداقل شامل موارد زیر را لحاظ کند:

الف : چگونگی سازماندهی کارها،( عوامل اجتماعی شامل حجم کار، ساعات کار، تبعیض و…) رهبری و فرهنگ سازمان

ب: فعالیت ها و وضعیت های معمول و غیرمعمول شامل خطرات ناشی :

1- زیرساخت ها – تجهیزات مواد و شرایط فیزیکی محل کار

2- طراحی محصول و خدمات –تحقیق و توسعه – بازرسی – تولید – مونتاژ – سازه – ارائه خدمات – نگه داری تعمیرات

3-عوامل انسانی

4-چگونگی انجام کار

2-1-6 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها
1-2-1-6 شناسایی خطرات

 •  رویدادهای مرتبط قبلی درون و برون سازمانی ، شامل موقعیت های اضطراری و علل آنها
 •  موقعیت های اضطراری بالقوه
 • افراد با مد نظر قراردادن موقعیت ها
 • سایر مسائل
 • تغییرات واقعی یا پیشنهادی در سازمان، عملیات ، فرایندها، فعالیت ها و سیستم مدیریت OH&S
 • تغییرات در دانش و اطلاعات مرتبط با خطرها

2-2-1-6  ارزیابی ریسک ها ی سیستم مدیریت ایمنی ISO45001:2018 و سایر ریسک های سیستم

 • سازمان باید فرایندهایی برای موارد زیر ایجاد، پیاده سازی و نگهداری کند:
 • ارزیابی ریسک های OH&S ناشی از خطرات شناسایی شده، در حالی که اثر بخشی کنترل های موجود را لحاظ کند.
 • تعیین و ارزیابی ریسک های مرتبط با ایجاد، پیاده سازی، عملیات و نگهداری سیستم مدیریت OH&S
 • سازمان باید رویکردها و معیارهای ارزیابی ریسک را با توجه به دامنه کاربرد، ماهیت و زمانبندی انها تعریف کند و اطمینان حاصل کند که به صورت پیشگیرانه و نه انفعالی عمل کرده است.

3-2-1-6 ارزیابی فرصت ها OH&S و سایر فرصت های سیستم مدیریت ایمنی ISO45001:2018

 • سازمان باید فرایندهایی برای موارد زیر ایجاد، پیاده سازی و نگهداری کند:
 • فرصت های OH&S به منظور ارتقای عملکرد سیستم، در حالی که تغییرات طرحریزی ، خط مشی ها، فرایندها یا فعالیت های
 • سازمان لحاظ می شوند و :
 • .1 فرصت تطابق با کار، سازماندهی کار و محیط کار کارکنان
 • .2 فرصت حذف خطرات و کاهش ریسک های OH&S
 • .3 سایر فرصت های بهبود سیستم مدیریت OH&S

نکته: ریسک ها و فرصت ها OH&S می توانند منجر به ریسک های و فرصت های دیگر برای سازمان گردند.

3-1-6- تعیین الزامات قانونی و سایر الزامات

 • سازمان باید فرایندهایی را برای موارد زیر استقرار دهد، به اجرا درآورد و نگهداری کند:
 •   تعیین و دسترسی به نسخه به روز الزامات قانونی و سایر الزامات که برای خطرها، ریسک های OH&S و سیستم مدیریت OH&S سازمان کاربرد دارد.

تعیین آنکه چگونه این الزامات و ساییر الزامات در سازمان قابل کاربرد دارد.

در نظر داشتن این الزامات قانونی و سایر الزامات در استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت OH&S سازمان

4-1-6-طرح ریزی اقدامات

سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی کند :

اقدام هایی برای :

 • پرداختن به ریسک ها و فرصت ها
 • پرداختن به الزامات قانونی و سایر الزامات
 • آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 • چگونگی یکپارچه سازی و اجرای اقدام ها در فرایندهای سیستم
 • ارزیابی اثر بخشی این اقدام ها

6-2 اهداف OH&S و طرح ریزی برای دستیابی به آن

 • سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی کند :
 • اهداف OH&S باید :
 • متناسب با خط مشی OH&S باشد.
 • قابل اندازه گیری باشد در صورت کاربرد یا قابلیت ارزیابی عملکرد را داشته باشد.
 • موارد زیر را به حساب بیاورد:

1 – الزامات قابل کاربرد

2 – نتایج ارزیابی ریسک و فرصت ها

3 – نتایج مشاوره با کارگران و در صورت وجود نماینده کارگران

 • پایش شود.
 • اطلاع رسانی شود.
 • در شرایط مقتضی به روز رسانی شود.

 در مقالات آینده به ادامه تشریح آموزش ISO45001:2018 می پردازیم.

برای مشاهده مقاله تشریح  3 بند اول کلیک کنین

مراحل مشاوره و پیاده سازی استاندارد و آموزش ISO45001:2018 توسط تیم مشاوره کاوشگران بهبود کیفیت 

 تهیه کننده : مرضیه حسینی-مشاور سیستم های مدیریتی  سری ISO ، مدیریت منابع انسانی و استراتژیک