معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018 ( قسمت دوم )

معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018 

در مقاله قبلی به معرفی ایزو 45001 و بندهای آن پرداختم در مقاله میخوایم به تشریح بندهای استاندارد iso45001:2018 بپردازیم

عناصر تشکیل دهنده ISO45001:2018

1-دامنه کاربرد (Scope)                                                

2-مراجع قانونی (Normative references)

3-اصلاحات و تعاریف (Terms and definitions)

4- زمینه و بافت سازمان(Context of the organization)

5- رهبری و مشارکت کارکنان(Leadership and worker participation)

6- برنامه ریزی (Planning)

7- حمایت و پشتیبانی(Support)

8- عملیات(Operation)

9-ارزیابی عملکرد(Performance evaluation)

10-بهبود(Improvement)

در این مقاله 4 بند اول را مورد بررسی قرارمی دهیم.

بند اول : دامنه کاربرد 

ملزومات برای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مشخص کرده و راهنمایی هایی را برای استفاده ارائه می کند تا سازمان را قادر سازد تا محیط کار سالم و ایمنی را برای کارکنان ایجاد نماید .

در هر سازمانی کاربرد دارد که میخواهد با پیاده سازی و استقرار این سیستم خطرات را کاهش یا حذف کند .این سند به ایمنی محصولات و اسیب به اموال نمی پردازد.

این سند در هر سازمان بدون توجه به اندازه نوع فعالیت های آن قابل کاربرد هست و برای تحت کنترل نگه داشتن ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای سازمان قابل اجرا هست.

بند دوم :مراجع قانونی

در این سند مرجع قانونی وجود ندارد.

معرفی بند اصلاحات و تعاریف:

مشارکت:

مشارکت در تصمیم گیری

یادآوری 1 : مشارکت شامل مشارکت و همکاری انجمن های ایمنی و بهداشت و در صورت وجود نمایندگان کارکنان می باشد.

مشاوره:

اخذ دیدگاه ها پیش از تصمیم گیری

یادآوری 1 : مشاوره شامل تعامل بین کمیته های ایمنی و بهداشت و نمایندگان کارکنان در صورت وجود می باشد.

پیمان کار:

سازمان خارجی که به سازمان طبق شرایط مورد توافق خدمات اراِئه می دهد.

یادآوری 1 : خدمات ممکن است شامل فعالیت های ساخت و ساز در میان فعالیت های دیگر باشد.

الزامات قانونی:

الزامات قانونی الزاماتی است که سازمان باید با آن مطابقت داشته باشد . الزامات دیگر الزاماتی است که یک سازمان مجبور است یا انتخاب می کند که طبق آن عمل کند.

یادآوری : در مورد این سند الزامات قانونی و الزامات دیگر الزامات مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد.

پایش:

تعیین وضعیت یک سیستم – یک فرآیند – یا یک فعالیت .

یادآوری یک: برای تعیین وضعیت ممکن است نیاز به کنترل – نظارت – و یا بررسی انتقادی داشته باشد.

حادثه:

رخداد ناشی از و یا در حین کار که منجر به آسیب و بیماری شود .

شبه حادثه:

ممکن است از یک رویداد بدون مصدومیت و بیماری ولی دارایی توان بالقوه آن، به عنوان یک “ شبه حادثه ” نام برده شود.

خطر:

منبعی دارای پتانسیل ایجاد آسیب یا بیماری

ریسک:

اثر ناشی از عدم قطعیت

انحراف از آنچه مورد انتظار است ممکن است مثبت یا منفی باشد 

ریسک ایمنی و بهداشت OH&S:

ترکیبی از احتمال اتفاق افتادن یک رخداد مخاطره آمیز مرتبط به کار و شدت صدمه و بیماری که می تواند توسط آآن رخداد ایجاد شود .

بند چهارم : زمینه و بافت سازمان
1-4 درک سازمان و بافت آن:

سازمان باید مسائل داخلی و خارجی مرتبط با مقصد خود و نیز مواردی را که بر

توانایی سازمان در دستیابی به نتایج مورد انتظار سیستم مدیریت OH&S

آن تاثیر گذار است تعیین کند.

مسائل خارجی از جمله :

1-سیاسی،قانونی،اجتماعی،فرهنگی،مالی،فناوری،اقتصادی و رقابت بازار که میتواند بین المللی ،ملی یا محلی باشد.

2-ارتباطات با پیمانکاران فرعی ،تامین کنندگان ،شرکا و … 

مسائل داخلی از جمله :

1-خط مش ها،اهداف، و برنامه هایی برای رسیدن به آنها

2-فرهنگ سازمانی ،ارتباط با کارکنان و ارزش های آنها

3-معرفی محصولات جدید و یا خدمات جدید،ابزارها فرایندها،نرم افزارها و زیر ساخت های سازمان و …

یکی از روش های شناسایی مسائل داخلی و خارجی سیستم مدیریت OH&S استفاده از تحلیل SWOT می باشد.

برای تجزیه و تحلیل مفهوم SWOT کلیک کنید
2-4 درک نیازها و انتظارات سایر طرف های ذینفع

سازمان باید موارد زیر را تعیین و شناسایی کند:

1- سایر طرف های ذینفع علاوه بر کارکنان که با سیستم مدیریت OH&S در ارتباط هستند.

2- نیازها و انتظارات مرتبط کارگران و سایر طرف های ذینفع

3- اینکه کدام یک از این نیازها و انتظارات، الزامات و شرایط قانونی و کدامیک جزء مقرارت هستند یا می توانند باشند.

4 -3 تعیین دامنه سیستم مدیریت OH&S
  • مرزها و کاربرد سیستم مدیریت OH&S را تعیین کند
  • در زمان تعیین این محدوده ، سازمان می بایست :
  •         1-مشکلات داخلی و خارجی مربوط به 4-1 را در نظر بگیرید
  •         2- ملزومات اشاره شده در 4-2 را به حساب آورد .
  •         3- فعالیت های برنامه ریزی شده یا انجام شده مربوط به کار را به حساب آورد
4 – 4 سیستم مدیریت

سازمان باید یک سیستم مدیریت OH&S شامل :

فرایندهای مورد نیاز و تعاملات آن ها را مطابق الزامات این استانداردایجاد، پیاده سازی و نگهداری نموده و به طور مستمر بهبود بخشد.

در مقالات بعدی به تشریح بندهای دیگر استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018 می پردازیم.

مراحل مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISO45001:2018 توسط تیم مشاوره کاوشگران بهبود کیفیت 

 تهیه کننده : مرضیه حسینی-مشاور سیستم های مدیریتی  سری ISO ، مدیریت منابع انسانی و استراتژیک