۷ مرحله مهم فرآیند مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک شامل یک فرآیند مداوم از برنامه ریزی، نظارت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی یک سازمان برای تحقق اهداف خود ضروری است. فرآیند مدیریت استراتژیک به رهبران یا صاحبان شرکتهای مختلف کمک می کند تا به موقعیت فعلی شرکت خود دسترسی پیدا کنند، استراتژی ها را توسعه دهند، استقرار و تحلیل کارآیی استراتژیهای اجرا شده را انجام دهند.

لذا نوآوری سریع، فن آوری های پویا و انتظارات مشتری، سازمان ها را مجبور می کند که برای موفقیت خود به فکر و تصمیم گیری های استراتژیک بپردازند.

 

حتما بخوانید : مفهوم مدیریت استراتژیک چیست؟

استراتژیک - فرآیند مدیریت استراتژیک

چرا مدیریت استراتژیک برای یک تجارت ضروری است؟

مدیریت استراتژیک لزوم تعهد به برنامه ریزی استراتژیک را نشان می دهد که بیانگر توانایی یک سازمان در تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود و تعیین اقدامات لازم برای دستیابی به آن اهداف است.

 

حتما بخوانید : مفهوم برنامه ریزی استراژیک چیست ؟

 

برنامه ریزی استراتژیک - فرآیند مدیریت استراتژیک

 

اکنون که مفهوم فرآیند مدیریت استراتژیک و اهمیت آن را درک کردیم، حال به بررسی ۷ مرحله مهم فرآیند مدیریت استراتژیک را میپردازیم:

مرحله ۱: تنظیم هدف استراتژیک

اولین مرحله از مدیریت استراتژیک تعیین اهدافی است که شرکت شما می خواهد به آن برسد. این شامل اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان است. این اهداف را با کل سازمان در میان بگذارید و توضیح دهید که چگونه هر هدف در آینده سازمان تأثیر خواهد گذاشت. این باعث می شود که هر یک از اعضای تیم حس هدف و معنا را نسبت به شغل خود داشته باشند.

 

مرحله ۲: ارزیابی اولیه استراتژیک

مرحله دوم شامل جمع آوری هرچه بیشتر داده ها و اطلاعات است. این اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر در شناسایی رسالت و چشم انداز سازمان خواهد بود.

مؤلفه بینایی به این سؤال پاسخ می دهد: سازمان می خواهد به چه چیزی تبدیل شود؟

در حالی که مؤلفه مأموریت فعالیت شرکت و همه چیز مربوط به محصولات، مشتریان، بازارها، ارزشها، کارمندان سازمان و غیره را شرح می دهد.

 

مرحله ۳: تجزیه و تحلیل وضعیت

بعد از شناسایی مأموریت و مؤلفه بینایی سازمان، مرحله بعدی به جایی می رسد که سازمان مجبور است وضعیت فعلی خود را در بازار ارزیابی کند. این مرحله شامل ارزیابی محیط های داخلی و خارجی مشاغل و تجزیه و تحلیل رقبای آن است.

 

فرآیند مدیریت استراتژیک HR

مرحله ۴: تدوین استراتژیک

تجزیه و تحلیل وضعیت با ایجاد اهداف و اهداف بلند مدت دنبال می شود. این اهداف بلند مدت نشان می دهد که چگونه یک شرکت می تواند در بلند مدت موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد. در هر سازمان هدف مدار، استراتژی ها در ۳ سطح مختلف انتخاب می شوند: سطح کسب و کار، سطح شرکت و سطح جهانی / بین المللی.

 

مرحله ۵: اجرای استراتژیک

حتی بهترین برنامه های استراتژیک بهترین نتیجه را در هنگام اجرا به گونه ای می دهند که با موفقیت مزیت رقابتی را برای شرکت ایجاد می کند. در این مرحله، مهارت های مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. ارتباطات در این مرحله از مدیریت استراتژیک ضروری است زیرا استراتژی های جدید برای اجرای مؤثر آن باید در سراسر سازمان پشتیبانی لازم را بدست آورند.

 

حتما بخوانید :  مزیت رقابتی چیست ؟

مرحله ۶: نظارت بر استراتژیک

پس از اجرای استراتژیک، باید آن را به طور مداوم کنترل کرد تا بتوان به موفقیت برسیم. با توجه به مشروط بودن پویا، مدیران باید تجزیه و تحلیل SWOT را انجام دهند که سازمان را برای هرگونه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیداتی که ممکن است بوجود بیاید آماده کند.

 

حتما بخوانید :  تجزیه و تحلیل SWOT چیست ؟

 

تجزیه و تحلیل SWOT در فرآیند مدیریت استراتژیک

 

مرحله ۷: تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT یک عنصر بسیار مهم در مدیریت استراتژیک است که اکثر سازمانها آن را فراموش کردند. این کمک می کند تا سازمان بتواند نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات خود را شناسایی کند. همچنین، با شناسایی و تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی و سایر عواملی که ممکن است در تجارت تأثیر بگذارد، به آماده سازی سازمان برای آینده خود کمک می کند.

 

برنامه ریزی برای آینده

برنامه ریزی برای آینده برای عملکرد یک سازمان موفق ضروری است. مفهوم مدیریت استراتژیک اولین قدم بزرگ به سمت هدف نهایی شما است. برای کمک به شما در دستیابی به این هدف، چندین دوره مدیریت استراتژیک وجود دارد که شما را برای پیگیری فرصت ها و هرگونه تغییر غیر منتظره در استراتژی راهنمایی می کند.

 

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کسب و کار شما